آفت آرامش

آناتول فرانس:

شور و عشق و عاشقی آفت آسایش و آرامش خیال است ولی اگر عشق در عالم نبود، هنر و صنعت و زیبائی هم نبود، عشق است که بشر را از خاکستر نشینی رهائی بخشید و زیبائی را به زندگانی او راه داد.

يکشنبه 22/8/1390 - 2:1
پسندیدم 0
UserName