آرزویم این است...
آرزویم این است ؛ نتراود اشك در چشم تو هرگز ؛

مگر از شوق زیاد

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز ؛

وبه اندازه ی هر روز تو عاشق باشی

عاشق آنكه تو را می خواهد . . .

و به لبخند تو از خویش رها می گردد

و تو را دوست بدارد به همان اندازه ؛

كه دلت می خواهد
سه شنبه 17/8/1390 - 1:42
پسندیدم 0
UserName