از زندگی لذت ببر
آرام برو و از زندگی لذت ببر. وقتی که خیلی تند میروی نه تنها مناظر سر راه را از دست میدهی, بلکه ممکن است این حس را که به کجا میروی و برای چه, را هم از دست بدهی.
سه شنبه 8/6/1390 - 12:19
پسندیدم 0
UserName