لحظاتی که با خدایی
تنها، لحظاتی را كه با خدا گذرانده ای، به حساب زندگی تو خواهند گذاشت. باقی همه بیهودگی‌ست و اتلاف وقت. تو در پیشگاه هستی اوست كه هست می‌شوی
سه شنبه 8/6/1390 - 12:15
پسندیدم 0
UserName