دیگر برای تو هوسم عاشقانه نیست
توسط : boarae

دیگر برای تو هوسم عاشقانه نیست

دیگر تمام خواهش من صادقانه نیست

وقتی که لهجه چشم تو غربتی است

دیگر صدای قلب تو در من ترانه نیست

من نه ، دلم که برایش غریبه ای

دیگر برای یاد تو بند بهانه نیست

دیگر دلم هوای دلت را نمی کند

دیگر غم تو در دل من جاودانه نیست

پس کو؟ کجاست؟ گرمی چشمان مست تو

دیگر نگاه یخ زده ات جادوانه نیست

هرچند جمله های تو گرم و صمیمی اند

دیگر زبان قلب تو با من یگانه نیست

با اینکه شعر های مرا چشم تو سرود

دیگر نوشته های تو هم شاعرانه نیست

يکشنبه 6/6/1390 - 13:19
پسندیدم 0
UserName
x