نگاه عشق
توسط : mmb1381
وقتی عشق می آید كسی نمی بیند ولی وقتی میرود همه می بینند . اگر در زندگی چاره ای جز سوختن نداری بسوز اما مثل شمع؛ نه مثل سیگار .بد ترین شكل تنهایی آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگز به او نخواهی رسید .از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر بخندد .وقتی دهكده ای می سوزد دودش را همه می بینند اما وقتی قلبی می سوزد كسی شعله اش را نمی بیند .اگر روزی قرار باشد عقل را بخرند و بفروشند همه ما به تصور اینكه عقل زیادی داریم فروشنده خواهیم بود .نداشتن قسمتی از چیزهایی كه آرزو داریم قسمت پر ارزشی از خوشحالی است .استاد هنرمند از سنگ آدم می سازد و مربی بی هنر از آدم سنگ .هر فاصله ای می تواند به خوشبختی تبدیل شود و هر خوشبختی و سعادتی می تواند به فاصله تبدیل شود .هیچ چیز ویرانگرتر ازاین نیست كه متوجه شویم كسی كه به آن اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است.
يکشنبه 6/6/1390 - 0:12
پسندیدم 0
UserName
x