عشق
توسط : mmb1381
ببین نگاه سوزان با دل من چی کار کرد.......... زخم زبون مردم زندگیمو فنا کرداخه عشق و محبت رو کی گفته که گناه........تموم حرف عاشق میون یک نگاههمی گن تو این زمونه عاشق شدن گناهه ...هر کی که عاشق بشه روزگارش سیاهه...........................................................................................همون شد عاقبت دیدی که گفتم ............می دونستم که از چشمت می افتم می دونستم که عشقت واقعی نیست........که جنس حرف تو از عاشقی نیستبرام روشنتره از روز روشن ..نبود چشم تو دنبال دل من  هزار جور اسمون عشق رو دیدم .....هزار جور غصعه از مردم شنیدمخودم رسوای عشاق زمونم ......خودم استاد درس عاشقونمتو ای اشفته حال من  تو ای خواب و خیال من  امان از ناز و افسونت..........................................................................................................با لبت قهرم با چشات قهرم نگام نکن با نگات قهرمعاشقت بودم تو ندیدی هی بهت گفتم هی تو خندیدی  وقتی که عشق و دیدی تو نگام
يکشنبه 6/6/1390 - 0:9
پسندیدم 0
UserName
x