سخنی آموزنده
همواره آدمیان، محیط و دایره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند.((اُرد بزرگ))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:21
پسندیدم 0
UserName