خرد
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است.((بزرگمهر))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:19
پسندیدم 0
UserName