شیرین ترین سخنان
شیرین ترین سخنان در زندگی، خوش آمد گویی بدون كینه زن به شوهر خویش است.((جورج ولز))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:18
پسندیدم 0
UserName