نگاه
نگاه آدمهای كوچك چه زود پر می شود و لبریز.((اُرد بزرگ))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:17
پسندیدم 0
UserName