خوشی
بالاترین خوشی ها در شور و شوقی است كه انسان را به ماجراجویی ها و پیروزیهای بزرگ و فعالیتهای نوآورانه وادار می كند.((آنتوان دوسنت اگزوپری))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:17
پسندیدم 0
UserName