هر دوست كه دم زد ز وفا دشمن شد هر راهروي كه بود تر دامن شد * ..............................
هر دوست كه دم زد ز وفا دشمن شد
هر راهروي كه بود تر دامن شد
*
......................................................................
جمعه 7/12/1383 - 1:4
پسندیدم 0
UserName