آنكه رخسار ترا رنگ گل نسرين داد صبر و آرام تواند بمن مسكين داد * *
آنكه رخسار ترا رنگ گل نسرين داد
صبر و آرام تواند بمن مسكين داد
*
*
جمعه 7/12/1383 - 1:0
پسندیدم 0
UserName