منم كه ديده بديدار دوست كردم باز چه شكر گويمت اي كار ساز بنده نواز
منم كه ديده بديدار دوست كردم باز
چه شكر گويمت اي كار ساز بنده نواز
جمعه 7/12/1383 - 0:58
پسندیدم 0
UserName