آنكه رخسار ترا رنگ گل نسرين داد صبر و آرام تواند بمن مسكين داد * *
آنكه رخسار ترا رنگ گل نسرين داد
صبر و آرام تواند بمن مسكين داد
*
*
پنج شنبه 6/12/1383 - 0:21
پسندیدم 0
UserName