با مردم نيك بد نمي بايد بود در باديه ديو و دد نميبايد بود * مفتون معاش خود نمي بايد شد مغرور
با مردم نيك بد نمي بايد بود
در باديه ديو و دد نميبايد بود
*
مفتون معاش خود نمي بايد شد
مغرور عقل خود نمي بايد بود
دوشنبه 3/12/1383 - 23:20
پسندیدم 0
UserName