تو مگر بر لب جوئي به هوس بنشيني ورنه هر فتنه كه بيني همه از خود بيني
تو مگر بر لب جوئي به هوس بنشيني
ورنه هر فتنه كه بيني همه از خود بيني
سه شنبه 27/11/1383 - 20:29
پسندیدم 0
UserName