من دوستدار روي خوش و موي دلكشم مدهوش چشم مست و مي صاف بي غشم ** ** **
من دوستدار روي خوش و موي دلكشم
مدهوش چشم مست و مي صاف بي غشم
**
**
**
جمعه 23/11/1383 - 21:17
پسندیدم 0
UserName