اي نور چشم من سخني هست گوش كن تا ساغرت پر است بنوشان و نوش كن * *
اي نور چشم من سخني هست گوش كن
تا ساغرت پر است بنوشان و نوش كن
*
*
جمعه 23/11/1383 - 19:34
پسندیدم 0
UserName