گر همچو من افتاده ي اين دام شوي اي بس كه خراب باده و جام شوي * * ما عاشق و رند و مست عالم سوزيم
گر همچو من افتاده ي اين دام شوي
اي بس كه خراب باده و جام شوي
*
*
ما عاشق و رند و مست عالم سوزيم
با مامنشين و گرنه بد نام شوي
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>حافظ
شنبه 17/11/1383 - 17:33
پسندیدم 0
UserName