تسلیت
توسط : سرشت

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود اما به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین مشکلش را بی آبی نامیدند.

دکتر علی شریعتی

دوشنبه 29/9/1389 - 18:14
پسندیدم 0
UserName