در مواجهه با مشکلات چگونه عمل می کنید ؟
توسط : Soheila_hk110
در مواجهه با مشکلات چگونه عمل می کنید ؟
 
----


كشاورزى الاغ پیرى داشت كه یك روز اتفاقى به درون یك چاه بدون آب افتاد. كشاورز هر چه سعى كرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد. پس براى اینكه حیوان بیچاره زیاد زجر نكشد، كشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاك پر كنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجى او باعث عذابش نشود.
مردم با سطل روى سر الاغ خاك مى‌ریختند اما الاغ هر بار خاك‌هاى روى بدنش را مى‌تكاند و زیر پایش مى‌ریخت و وقتى خاك زیر پایش بالا مى‌آمد، سعى می‌كرد روى خاك‌ها بایستد. روستایى‌ها همینطور به زنده به گور كردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همین‌طور به بالا آمدن ادامه داد تا اینكه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد...
نتیجه اخلاقى: مشكلات، مانند تلى از خاك بر سر ما مى‌ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم: اول اینكه اجازه بدهیم مشكلات ما را زنده به گور كنند و دوم اینكه از مشكلات سكویى بسازیم براى صعود
شنبه 6/9/1389 - 11:34
پسندیدم 0
UserName