يا اباصالح المهدي براي ما كه خسته ايم و دل شكسته ايم نه ولي براي عده اي چه خوب
توسط :
يا اباصالح المهدي

براي ما كه خسته ايم و دل شكسته ايم نه ولي براي عده اي چه خوب شد نيامدي
دوشنبه 19/3/1382 - 13:30
پسندیدم 0
UserName