بزرگان
توسط : gole yas
خدایا تقدیر مرا خیر بنویس

آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم

و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم

"دکتر علی شریعتی
شنبه 29/8/1389 - 13:17
پسندیدم 0
UserName
x