اشتباه فرشتگان
توسط : arefe60
درویشی به اشتباه فرشتگان به جهنمفرستاده می شود .پس از اندک زمانی داد شیطان در می آید و رو به فرشتگان میکند و می گوید : جاسوس می فرستید به جهنم!؟ از روزی که این ادم به جهنم آمدهمداوم در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنمیان را هدایت می کند و… حال سخندرویشی که به جهنم رفته بود این چنین است: با چنان عشقی زندگی کن که حتی بنا بهتصادف اگر به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند.
شنبه 29/8/1389 - 9:58
پسندیدم 0
UserName
x