مشکلات رفتاری دانش آموزان
توسط : arahmam2
مقدمه به نام خدا         مشکلات   رفتاری  دانش آموزان   آموزش وپرورش زیر بنای توسعه همه جانبه هر جامعه است وهرگونه بی مهری به آن توسط نظام تصمیم گیری در کشور خسا رات جبران ناپذیری را  برای تمام بخش های جا معه به دنبال خواهد داشت با اندک توجهی به کشور ها ی توسعه یا فته می توان مشاهده نمود که داشتن نظام آموزشی کار آمد وپویا یکی از شا خص های مهم وتا ثیر گذار در آن کشور ها است در یک نظام آموزشی مترقی معلم نقش اساسی بر عهده دارد ومعلمان می با یست از توانایی ها ی فنی وعلمی لازم برخوردار  باشند ومشکلات دانش آموزان را شناسایی کنند تا بتوانند همرا ه با تغییرات علمی دنیا توانایی ها ی خود را به روز نمایند ودر این بین تنها چالش پیش روی معلمان در کشورهای توسعه یافته به هنگا م سازی توانایی های حرفه ای خود با تحولات علمی وفرهنگی می باشد  برای رسیدن به این مهم می خواهند ازراهی غیر از مدرسه جوانان را به اهداف  علمی این چشم انداز برسانند و به این دلیل نیازی به گوش دادن به درد دل کهنه و تکراری معلمان نمی بینند ودر صدد پاک کردن صورت مسا له خواست های  صنفی معلمان هستند وحال این  سوال پیش می اید که کدام راه جایگزین مدرسه برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور شده  است؟    معلم مظهریانمونه كامل‌واقعیت برای دانش آموز است.برای‌فرد«كم رشد»معلم همان جهان است كه به صورت شخص‌ظاهر شده است.2)  معلم بایدمعلومات كافی‌درباره‌ دانش آموز داشته باشد.همانطوركه تدریس یك موضوع بدون اطلاع كامل ازآن امكان نداردتعلیم یك شاگردبدون شناخت وی ممكن نیست.3)  معلم باید طوری باشد كه ستایش واحترام شاگرد را جلب كند 4)  معلم باید رفیق خصوصی هریك از شاگردان باشد. یك معلم خوب به منزله ی یك رفیق خوب است.5)   معلم باید در فن خود متخصص باشد.6)  معلم بایدفردی باشدكه بتواند تمایل به یادگیری را درشاگرد بیدار كند. شاگرد را نباید بازور به یادگیری موضوعی واداشت، بلكه جریان یادگیری باید طوری جلب كننده باشد كه شاگر خود به خود به یادگیری علاقه مند شود. معلم زندگی خود را وقف شاگردان می‌كندوبایدطوری عمل كندكه حیات شاگردان نیز با حیات وی مقدر شود.7)  معلم باید در تكامل شخصیت آدمی همكار خدا باشد. معلم به منزله ی پدر یا مادر شاگردان است تمام تعلیمات وفعالیت های او باید طوری باشد كه شاگرد را رشد دهد معلم باید روح یا ذهن را كه عالیترین صورت وجود در جهان است كامل سازد.اصول صحیح تربیتی:1-  هدفهای تربیتی باید با توجه به معنی رشد وترقی بیان شود: چون هدفهای تربیتی ازیك لحاظ جهت های مختلف رشد هستند، یعنی رشد همه جانبه شخصیت افراد را در جهات مختلف تسریع می نمایند، بنابراین باید این هدفها تكامل پذیر باشند.2-  هدفهای تربیتی باید با توجه به افكار ، عقاید ، عادات، تمایات واعمال فرد تهیه وتنظیم گردد: در گذشته هدفهای تربیتی بیشترجنبه آموزشی داشت وغرض این بود كه ذهن شاگردان‌را ازمعلومات پراكنده پركننددرصورتی كه مربیان جدیدمعتقدندكه‌هدف تعلیم وتربیت باید ایجاد تغییر درافكار، عادات ، تمایلات واعمال فرد باشد.3-  هدفهای تربیتی  باید موافق با ایده آلهای اجتماعی جامعه باشند:.در جامعه اسلامی ما هدفهای تربیتی باید از تعالیم عالیه اسلام استخراج گردد.بنابراین پرورش شخصیتهایی با تقوا، متفكر، ایثارگر، مجاهد، مسئوول وخداپرست هدف اساسی تربیت اسلامی را تشكیل می دهد.4-  هدفهای تربیتی باید جامع باشند: هدفهای تربیــتی باید جنبه های مختلف رشد انسان ازقبیـل جنبه معنوی ،جنبه اجتماعی، عاطفی ، بدنی وعقلانی را شامل شده ودر توسعه نقطه نظر یابا صلاحدید مربی مؤثر باشد.6-  هدفهای تربیتی باید قابل فهم باشند: هدفهای مبهم وغیرقابل ادراك نمی تواند فعالیتهای افراد را رهبری كند.   دوره بلوغ: دراین دوره باید فرد یادبگیرد به دختران به عنوان زن وپسران به عنوان مرد نگاه كند اولیاء مدرسه می توانند اقداماتی برای بالا بردن سطح رشد اجتماعی افراد بعمل آورند. مثلاً از طریق فعا لیتهای غیردرسی مانند تشكیل انجمن ها، میهمانیها، اداره مدرسه بوسیله شاگردان، می توان اقداماتی برای توسعه مهارتهای اجتماعی در افراد بعمل آورد. آموزشهای دینی، اجتماعی سیاسی ودادن مسئوولیت به افراد درفعالیتهای تربیتی موجب موفقیت دراجرای این وظیفه است.درمدرسه باید فرصتهایی ایجاد نمود تا دختران به طور انفرادی وگروهی راجع به نقش زنانگی بحث نمایند.  باید در مدرسه به بچه‌ها فرصت داد  نا در باره رشد بدنی خود  با معلمان صحبت كنند. ضمناً باید از دكترها ، پرستاران دراین باره استفاده نمود.  اصول عمومی تعلیم و تربیت جدید مشكلات تربیتی را در مدارس جدید حل نمی كند بلكه مسائل جدیدی را بوجود می آورد كه برای حل آنها باید از فلسفه تازه ای در تجربه استفاده كرد . بنابراین پیروان تعلیم و تربیت جدید باید معنی آزادی و شرایطی را كه بچه در آن می تواند از آزادی خود در راه رشد عقلی و اخلاقی خویشتن اقدام كند بیان نمایند. در مدارس قدیم مواد درسی وافكار و نظریات با زندگی روزمره اطفال ومشكلات اجتماعی آنها هیچگونه ارتباطی نداشت. مسأله ای كه پیروان تعلیم وتربیت جدید با آن روبرو هستند .این است كه چگونه می توان در تجربیات بچه ها مطالب گذشته را برای بررسی  مسائل زمان حال مورد استفاده قرار داد وازچه راه باید مطالب گذشته را در حدود تجربیات بچه ها با زمان حاضر مربوط ساخت. بنابراین باید مطالب مربوط به گذشته را وسیله ای برای مطالعه زمان حاضر قرار داد. رشددرهردوره مشكلات ومسائل خاصی برای افرادبوجود می‌آورد.مثلاً در دوره بلوغ، به سربردن با دیگران و سازش اجتماعی مسألة عمده ای است كه فرد با آن روبرو می شود . معلم باید در هردوره مشكلات ومسائل افراد را در نظر بگیرد ودر حل آنها به افراد كمك كند..یكی ازمسائل عمده درتعلیم وتربیت توجه به اختلافات‌فردی‌میان بچه‌هاست.بچه‌هاازلحاظ زمینه ارثی،وضع خانوادگی موقعیت شغلی والدین،وضع اجتماعی امكانات مالی،هوش، استعدادبدنی وسایرجنبه‌های مختلف رشد باهم فرق دارند.بنابراین معلم باید با توجه به وضع هریك از بچه ها درترقی وپیشرفت آنها بكوشد وفرصتهای لازم تربیتی برای آنها ایجاد نماید.اصول مبتنی بر احتیاجات افراد:1-  احتیاجات بدنی: تأمین احتیاجات بدنی ازقبیل احتیاج به غذا، آب، هوا، فعالیتهای عضلانی ومحافظت بدن در مقابل حوادث وامراض علاوه براینكه درسلامت بدن افرادمؤثراست درتأمین بهداشت روحی اونیزتأثیرفراوان دارد. بنابراین‌معلم بایدبرنامه تعلیماتی خودراطوری ترتیب دهدكه دربچه ها عادات و تمایلات‌مناسب‌جهت رشدقوای بدنی بوجودآورده اطلاعات لازم رادراین زمینه دراختیار ایشان بگذارد.تعلیم بهداشت وشركت بچه‌ها در فعالیتهای مختلف به منظورایجادعادات مناسب ورشدمهارتهای بدنی درآنها صورت گیرد.2-  احتیاجات روانی: از نظر روانشناسان احتیاجات روانی به اندازه احتیاجات بدنی درتأمین بهداشت جسمانی و روحی تأثیر دارند. احتیاجات عمده روانی كه عدم تأمین آنها موجب اضطراب و ناراحتی درافراد است عبارتند از:الف) احتیاج به محبت: این احتیاج درهرمرحله از زندگی وجود دارد یعنی جوانان مانندكودكان احتیاج به محبت‌دارند.این احتیاج برای كودكان‌بیشتر محسوس است‌زیرا ازمحیط گرم ومحبت آمیزخانه به مدرسه واردمی‌شوند.اگر معلم خودشخصاًدرابرازمحبت نسبت به كودكان خودداری كند یا در ایجاد محبت متقابل میان آنها كوشش ننماید اضطراب وناراحتی شدیدی میان بچه ها بوجود می آید. او باید شیوه های خود را در مقابله با مشكلات شناسایی كند.تفاوت های موجود بین راهبرد های مقابله ای موثر و نا موثر را تشخیص دهد.نشانه های پریشانی در دیگران بشناسد.راه های كمك به دیگران را در مواجهه با مشكلات بشناسد.برخی از مشكلات شخصی  دانش آموز عبارتند از:تنهایی و انزوا   ،فشار های مالی  ،فشار خانوادگی محدودیــت های فرهنــگی ، معـــــتاد بودن پدر یا مادر ،طلاق والدین ،مرگ یکی از بستگان ،  تبعیضچگونه باید  با فشار مقابله کرد؟ :همیشه نمی توان از مشكلات شخصی اجتناب كرد نحوه مواجهه ما با این مسائل اثری تعیین كننده در حفظ تعادل و یا عدم آن خواهد داشت. در شرایط دشوار، افراد از دو نوع راهبرد های مقابله ای استفاده می كنند.راهبردهای مقابله ای ناكارآمد:دوری از دیگران و در پیش گرفتن انزوا یكی از شیوه های معمول واكنش به موقعیت های مشكل زاست. مخفی كردن احساس بی كفایتی درك شده از خود از طریق انزوا و اجتناب حتی آسیب بیشتری را بدنبال می آورد.  مشـكل جدید عبارت است از تنـها ماندن او و عدم دریافت هیــچ نوع كمـك و حمایتاختلالات خوردن از قبیل بی اشتهایی عصبی، پر خوری روانی و پرخوری اجباری ممكن است جهت مبارزه با احساسات ناخوشایند مورد استفاده قرار گیرد..مشكل اینست كه احساسات و حالت فشار دوباره عود میکند رفتارهای حرکتی مثل :بلند شدن از جای خود- راه رفتن در کلاس – جابجا کردن میزها – دویدن در کلاس.رفتارهای عصبی و جسمی : ناخن جویدن – مداد جویدنرفتارهای قدرت طلبانه: انجام ندادن تکالیف – تقلید نقش و صدای معلم – مسخره کردن دیگرانرفتارهایی که تولید صدا می کنند: سوت زدن- ورق زدن کتاب – کوبیدن روی میزبی اعتنایی : بی توجهی به دستورات معلم هنگام درسوضعیت بدنی : بد نشستن – کج نشستن ...رفتارهای کلامی نابجا : آواز خواندن – جیغ کشیدن – بلند خندیدنپرخاشگری،خواه كلامی و خواه جسمانی یك شیوه منفی دیگر است كه ممكن است اوجهت مواجهه با موقعیت ها و احساس های فشارزا مورد استفاده قرار دهد.آسیب رسانی به دیگران فقط مشكلاتی جدیدی از قبیل احساس گناه یا انزوا را ایجاد می كنداز سه طریق می توان با بحران های شخصی به شیوه مثبت مقابله كرد:1)كشف و تصریح احساسات 2)تشخیص و كنترل افكار3)كسب حمایت از طریق بیان افكار و احساسات به فرد مورد اطمینان.قبول احساسات:هر گاه نوجوان زیر بار فشار های زندگی قرار می گیرد احساس های معینی در او ایجاد می شود، اضطراب عبارت است از احساس عصبیت، آسیــب پذیری، ترس، فــقدان كنترل و فقدان اعتماد به خود - افسردگی احساس غمگینی عمیق است و اغلب پاسخی به فقدان یا ناكامی ادراك شده است و شامل احساس ضعف، نا امیدی و بی ارزشی می باشد.- خشم احساس ناكامی عمیق بوده و پاسخی است به این باور كه آنچه را كه می خواسته بدست نیاورده است و یا با او به نحو غیر منصفانه ای برخورد شده است.این احساسات طبیعی هستند، احساس اضطراب، افسردگی یا خشم، در مواردی طبیعی و قابل فهم بوده و حتی گاهی غیر قابل اجتناب هستند. این احساسات وسیله ای برای بدن و روان انسان جهت بیان وجود فشار های زیاد، اجبار به انجام كار های فراوان و نداشتن حمایت كافی میباشدآگاه شدن از احساسات خود اولین گام برای حل و فصل مشكل است. در نتیجه این عمل به جای برون ریزی پرخاشگرانه یا استفاده از رفتار های خود تخریب گر،انسان با در نظر گرفتن هشدار های زیر  میتوان جلوی از دست رفتن كامل تعادل خود را گرفت.1- پیدا کردن  منابع حمایت كننده برای خود2- تجزیه و تحلیل  کردن تفکرخود 3-مشخص کردن  نیاز های خود .4-شناختن محدودیت های خود احتیاجات دانش آموزالف)احتیاج به‌بستگی وتعلق به گروه:افراد درهرمرحله ازرشدمیل دارندبه گروه یادسته‌ای تعلق داشته باشندوموقعیت آنهادرگروه،مشخص باشد، یعنی به عنوان یك عضوازطرف گروه پذیرفته شده باشند.بنابراین معلم بایددرتثبیت وضع گروهی هر یك ازافرادبه اوكمك كندودر مورد بچه های ساكت وكناره گیر بیشتر مطالعه نماید.ب) احتیاج به بیان وابراز وجود: هر فردی از افراد بشر میل دارد افكار ، عقاید ، هنر وكارخود را مقابل دیگران ابراز نماید. احتیاج افراد به بیان احساسات خود نیز مربوط به همین امر است. تأمین این احتیاج در تسكین آلام درونی فرد، در رشد قوه ابتكار وخلاقه افراد، در بالابردن رشد اجتماعی آنها ورعایت حقوق دیگران اثر بسزایی دارد. بنابراین مربی باید محیط تربیتی را طوری بوجود آورد كه هریك از افراد بتواند آزادانه افكار ، عقاید ، احساسات وهنرخود را ابراز دارد.ج) احتیاج به امنیت، نظم، هدف: احتیاج به امنیت درجنبه‌های مختلف زندگی،نظم‌و تربیت‌دركارهای روزمره انسان وداشتن هدف ازجمله‌احتیاجات‌ ضروری انسان‌است. معلم نیزبایددرتأمین این احتیاجات به بچه‌ها كمك كند. تعالیم دینی درتعیین هدف، درایجاد امنیت و جهت دادن به فعالیتهای انسان در زندگی نقشی اساسی دارند.  ولی اگرمعلم این موارد را رعایت نکند بی نظمی بوجود می اید:طعنه و کنایه زدن به دانش آموزان،بی توجهی به سوالات معقول،حساسیت به مسائل خاص دانش آوزان مانند لکنت زبان و یا عدم تحمل افرادی که دچار مشکل خاصی هستند.عدم ثبات در رفتار،تبعیض، خشونت در کلاس و عدم رعایت ادب در برخورد با دانش آموزان مانند توهین و بی احترامی کردن،تهدید به نمره کم ،بدگویی از دانش آموزان در حضور جمع ،مطرح کردن مشکلات و گرفتاری های شخصی خود برای شاگردان،داشتن لهجه خاص،مشکلات تکلمی و زبانی معلمعدم آشنایی معلم با اصول یادگیری ،بی نظمی در فعالیت های کلاسی(با تلفن صحبت کردن، هنگام درس با اولیاء دانش آموز صحبت کردن و..) اصول تعلیم وتربیت درانتخاب وسازمان مواد درسی:1-  مواد درسی باید طوری انتخاب شود كه درفهم وارزش سنجی به شاگردان كمك كند. درجامعه مافهم ومطالعة فرهنگ ومعارف اسلامی ضروری است.2-  مواد درسی باید حقایقی دربارة وضع اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وجغرافیایی جامعه حاضر در اختیار شاگردان قرار دهد.3-   مواد درسی باید مشتمل بر اصول ومبانی علمی باشد وشاگردان را به نقش وتأثیر علوم در زندگی انسان آشنا سازد.4-   مواددرسی بایدشاگردان رابرای احرازشغل وحرفه آماده سازد.  بعضی از مربیان تعلیم وتربیت را عبارت ازآشكار كردن استعدادها وقوای پنهانی فرد می دانند    دراین جاست كه استعدادهای فعلی فرد مورد توجه نیست بلكه غرض آشكار كردن قوای نهانی اوست. درحقیقت این مربیان هستند كه هدفهایی به  عنوان استعدادهای نهفته طفل تعیین می كنند وآن ها را در جریان تربیتی به فرد تحمیل نمایند. این هدف ها ثایت و كامل قابل تعمیم هستند   منابع:1-   خانواده وتعلیم وتربیت، گروه نویسندگان تهران ، انتشارات انجمن اولیاء ومربیان ، 4-   نگاهی به فلسفه ی آموزش وپرورش، عبدالحسین نقیبت زاده 5-  روش تعلیم وتربیت، مترجم علی شریعتمداری
چهارشنبه 12/8/1389 - 23:45
پسندیدم 0
UserName