تروخدا برای دوستم دعا كنید
توسط : hosain55
سلام بعد اما رضا اومدم پیش شما درخواست كنم
برای دوست من ساعت 8 9 صبح قراره ی ه اتفاق بدی بیفته هر كاری كردم كه نجاتش بدم اما میگ ه نمیخوام
بهتون بگم اینقدر مهمه كه چند بار دست به خود كشی خواست بزنه
تروخدا دعاش كنید می تونستم نجاتش بدم اما نخواست خدایا كمكش كن
مرسی
چهارشنبه 31/6/1389 - 3:46
پسندیدم 0
UserName