بهترین دید انسان
توسط : سرشت
روزی دوونسنزو گلف باز بزرگ آرژانتینی،پس ازبردن مسابقه وبردن چک قهرمانی وپس از گذشت از مقابل دوربی خبرنگاران وارد رختکن شد.پس از ساعتی اودر پارکینگ تک وتنهابه طرف ماشینش می رفت.که زنی به اونزدیک شدو قهرمانی اش را تبریک گفت وگفت که پسر مریضی دارد که مشرف به مرگ است وپولی برای درمان پسرش ندارد.

بعد از آن روبرت دوونسنزو چک قهرمانی اش را به دست زن داد ودرحالی که دست زن رو به گرمی میفشرد گفت که آرزویه سلامتی وتندرستی برای فرزندتان میکنم.

یک هفته پس از آن واقعه درحالی که دوونسنزو درحال ناهار خوردن دریک رستوران بود یکی از مقامات عالی رتبه گلف بازان به اونزدیک شد وگفت:به من خبر دادند که شما بعداز قهرمانیتون با زنی درپارکینگ صحبت کرده اید وچک قهرمانی خودرا به اودادید میخواستم بگویم آن زن شمارا فریب داد واصلا ازدواج نکرده که فرزندی مشرف به مرگ داشته باشد.

دوونسنزو گفت:منظورتان این است که مریضی ومرگ هیچ بچه ای درمیان نبوده است؟

بله همین طور است دوست عزیز.

دوونسنزو گفت:درتمام این روزها این بهترین خبری بود که شنیدم.

 

کمتر بترس،بیشترامیدوار باش

کمتر ناله کن،بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،بیشتر بگو

کمترمتنفرباش،بیشترعشق بورز

ودراین صورت است که تمام چیزهای خوب جهان آزآن توخواهدبود.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

 

آیا میدانید:اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری وکشوری به مدت 40سال خدمت وسپس بازنشستگی وگرفتن مستمری دائم را کوروش کبیردر ایران پایه گذاری کرد.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

امیدوناامیدی

سه شنبه 23/6/1389 - 2:2
پسندیدم 0
UserName