عدد نپر
توسط : sarah2007

عدد  e مهمترین  عدد در ریاضیات است كه به نام عدد اویلر یا عدد نپر Napier نیز نامیده می شود  و  تقریبا برابر است با  2.7182818284590452353602874713527  كه البته  بیش از 100 میلیارد رقم بعد از اعشار آن نیز حساب شده است.   این عدد به چند طریق بدست می آید  و یكی از فرمولهای محاسبه اش

e =  (1 + 1/n)n

است هنگامی كه n به سمت بینهایت میل كند

n(1 + 1/n)n
1 2.00000
2 2.25000
5 2.48832
10 2.59374
100 2.70481
1,000 2.71692
10,000 2.71815
100,000 2.71827

برخی دانشجویان   تا 9 رقم بعد از اعشارش را بخاطر می سپارند چون  آسان است:

2.7 1828 1828

و برخی افراد شش رقم بعد را هم با این رابطه حفظ می كنند  كه یك مثلث متساوی الساقین قائم الزاویه زوایایش بترتیب 45 و 90 و 45 درجه است

2.7 1828 1828 45 90 45

فرمول دوم برای محاسبه عدد اویلر  وتوانهای آن  بشرح زیر است::

e = \sum_{n = 0}^\infty \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots

چهارشنبه 23/4/1389 - 17:41
پسندیدم 0
UserName