ما نیز چنین...

سال ها در گذرند
ما نیز چنین
ابر ها در پی هم
ما نیز چنین

 

دوستی درپی دوست
یاری در پی یار
عمرها می گذرد
ما نیز چنین

 

یا به دنبال منال
یا به دنبال دلیم
هر که خود می داند
ما نیز چنین

 

من که در جاده ام
دوستی کاشته ام
هر کسی کاری کرد
ما نیز چنین

 

تو را نشناختیم اما
آمدنت را مولا
قلب ها می خواهند
ما نیز چنین

 

هر مطلبی ثبت شود
منتظر یک نظر است
چشم ها ، چشم به راه
ما نیز چنین

 

قدمی در جاده دوستی ام
می شود بگذاری
تا همگان شاد شوند
ما نیز چنین

 


*************************************

دوستان عزیز و مهربان اگر ازمتن لذت بردید، با نظری یادم کنید
جاده دوستی پایانی ندارد، اگر بیایی و همسفرم باشی
jade2oosti@yahoo.com

پنج شنبه 30/2/1389 - 21:47
پسندیدم 0
UserName