اینها نو اند...
توسط : aftab

این ها نو اند...

  

شب عملیات وقتی فهمید مشکلی پیش آمده و فرصتی برای باز کردن معبر نیست اولین کسی بود که آمد و گفت می خواهد معبر را باز کند.

چند قدم دوید به سمت میدان مین؛

 ایستاد؛

 همه فکر کردیم ترسیده،

آخه طفلک فقط سیزده سالشه، برگشت.

 پوتینهایش را در آورد.

 گفت« اینها نو اند» و به سمت میدان مین دوید...

 

چهارشنبه 29/2/1389 - 10:36
پسندیدم 0
UserName