گذشت!
توسط : ياسين..

--

اگر كسی با گذشت كردن كوچك می شد

خدا اینقدر بزرگ نبود!..

--

شنبه 25/2/1389 - 16:29
پسندیدم 0
UserName