چهار نفر بودند....
توسط : بر ز خ

 سلام

چهار نفر بودند.اسم شان هم این بود:همه کس،یک کسی،هر کسی،هیچ کس.

کار مهمی در پیش داشتند و همه کس مطمئن بود که یک کسی این کار را به انجام می رساند.هر کسی می توانست این کار را بکند،اما هیچ کس این کار را نکرد.یک کسی عصبانی شد،چرا که این کار کار همه کس بود،اما هیچ کس متوجه نبود که همه کس این کار را نمی کند.سرانجام داستان این طوری تمام شد که هر کسی،یک کسی را سرزنش کرد که چرا هیچ کس کاری را نکرد که همه کس می توانست انجام بدهد. "

شنبه 25/2/1389 - 11:13
پسندیدم 0
UserName