حسين زمين پيما: كسي ميدونه كه انسان با چشمش چگونه ميتونه يه جسم رو در يه لحظه 3 بعدي ببينه؟
توسط : kallepofaki
حسين زمين پيما:
كسي ميدونه كه انسان با چشمش چگونه ميتونه يه جسم رو در يه لحظه 3 بعدي ببينه؟
دوشنبه 19/3/1382 - 12:25
پسندیدم 0
UserName