قلم
توسط : miri_1364

 

قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور داشت گفت: جناب قاضی کلنگ خود را بردارید.

 

قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟

 

مرد گفت: هر چه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی.

 

عبید زاکانی
 

 

 

 

 

شنبه 28/1/1389 - 17:47
پسندیدم 0
UserName