شعر شهدا
توسط : mansoor43
ای عزیزان شهید از خاکیان یادی کنید
                                                                                                                                       حرص دنیا غرقمـان بنموده امدادی كنید                                                    
بر سر سجاده ی عشقیـد و مهـر داوری
در قفس ماندیم جانان فكـر آزادی كنید
كنج زنـدانِ دل حزینم، ای پرستوهای عشق
بهر این دل ای شهیدان فكـر آبـادی كنید
در جوار انبیاء وحــوض كوثـــر منعمید
راه گم كردیم جان، بهــر خدا دادی كنید
در كمند زلف شیطان گیـر كرده جانمان
ای شهادت پیشگان امــروز فریادی كنید
دركویر بی كسی عریان شده صحرای دل
عِند رب ویُرزقونید فكر شمشادی كنید
ای شفیهان جــزا سیراب كوثـر گشته اید
درقیامت هم ز منصور غمان یادی كنید

شاعر: منصور مقدم

يکشنبه 18/11/1388 - 17:47
پسندیدم 0
UserName