ذهن

 

 

این ذهن است كه از بدی، خوبی می سازد،

 فرد را بیچاره یا شادمان، توانگر یا تهیدست می سازد.

                                                                                                                                                   (ادموند اسپنسر)

دوشنبه 5/11/1388 - 14:52
پسندیدم 0
UserName