گم می شوم،بگو امام حسین(ع) از کدام سوست؟
توسط : aftab

گوشواره

از مجلس که بیرون آمدیم ، بغض گلویش را گرفته بود. به خانه که رفتیم لب به غذایی که داده بودند نزد . نشست و سرش را گذاشت روی زانویم . گفت : مامان گوشواره هامو در آر . ببر بده به دشمنای امام حسین(ع) تا دیگه بچه ها رو نزنن.

 بوسه

داد می زد گریه می کرد، می گفت: می خواهم صورت برادرم را ببوسم ...  اجازه نمی دادند . یکی گفت: خواهر است مگر چه اشکالی دارد؟ بگذارید برادرش را ببوسد.  گفتند: شما اصرار نکنید، نمی شود...این شهید سر ندارد.

 

پنج شنبه 1/11/1388 - 8:31
پسندیدم 0
UserName
x