فرضیه
 نتایج و قواعد به دست آمده از فرضها در مورد یک پدیدۀ اقتصادی را با استفاده از روابط و دلایل منطقی ، یک فرضیه اقتصادی گویند .
پنج شنبه 1/11/1388 - 1:45
پسندیدم 0
UserName
x