روش قیاس
  روش قیاسی ، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا بر عکس ، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقی میان قضایا ، برای اثبات یک نظریه کلی .
پنج شنبه 1/11/1388 - 1:43
پسندیدم 0
UserName
x