فاطمه سه ساله
توسط : abbas_2008
مرغ شبای گل نیلوفرم! ای سه ساله دخترم!ای شبیه مادرم! مرغ بی بال وپرمبجان مادرم گریه مکن دخترمآمدم تا تو را به همره خود برم سه ساله دختر که کتک ندارداو که قباله فدک ندارد
پنج شنبه 1/11/1388 - 0:26
پسندیدم 0
UserName
x