ســــــکوت
توسط : m66

سکوتی بود بر قلبم که با آن می زدم فریاد

                     اگر از شهر غم رفتی مرا هرگز مبر از یاد 

دوشنبه 11/8/1388 - 11:46
پسندیدم 0
UserName