به طواف كعبه رفتم ، به حرم رهم ندادند كه برون در چه كردي كه درون خانه آيي
توسط :
به طواف كعبه رفتم ، به حرم رهم ندادند
كه برون در چه كردي كه درون خانه آيي
دوشنبه 27/7/1383 - 23:33
پسندیدم 0
UserName