ای فرزند آدم ...

--

ای فرزند آدم ....نیكی و خیر هدیه ای است از طرف من برای بنده ی  باایمانم .
 اگر آن را بپذیرد به واسطه ی لطف و رحمت من بوده
 و اگر نپذیرد ، عامل محرومیتش ، گناه خود او بوده
و این نپذیرفتن خیر ، از طرف اوست
 نه من .

--

سه شنبه 3/6/1388 - 17:6
پسندیدم 0
UserName