عکس هایی از سربازان دنیا در حال خدمت !

عکس هایی از سربازان دنیا در حال خدمت !


Soldiers of Duty
16 عکس

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان افغانی در حال نماز خواندن

سربازان افغانی در حال نماز خواندن

سربازان آلمانی در افغانستان

سربازان آلمانی در افغانستان

Ipod در افغانستان!

Ipod در افغانستان!

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

خداحافظی سربازان از خانواده شان

خداحافظی سربازان از خانواده شان

سرباز کانادایی در حال چرت زدن در افغانستان

سرباز کانادایی در حال چرت زدن در
افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

سربازان آمریکایی در افغانستان

دوشنبه 19/5/1388 - 12:1
پسندیدم 0
UserName