برای طلب فرزند و بچه دار شدن
توسط : hossein201
برای طلب فرزند و بچه دار شدن ایات( سوره ی مریم از اول تا ایه ی 6) را نوسته و در كمر زن ببندید.به جهت زیادی رزق در هر روز بخوانید ایه ی مباركه‌‌‌‌(و من یتق الله)تا( اخر سوره ی طلاق) را 3 مرتبه بعد از نمازهای واجب با 3 مرتبه صلوات در اول ان و 3 مرتبه صلوات در اخر ان./انشاءالله/ایه جهت خیر و بركت پیدا كردن مغازه و منزل (ایه ی59 سوره ی انعام) را بر صفحه ای از قلع نوشته و در دكان یا منزل خود اویز كنید.خواص هفت ایه ی پر فظیلت امام علی(ع)فرمودند:رسول اكرم(ص)روزی فرمودند: یا علی می خواهی چیزی به تو بیاموزم تا اگر خلق هفت اسمان و زمین جمع گردند نتوانند به تو اسیب وبدی رسانند و هیچ كس بر تو ظفر نیابد.گفتم:بلی.فرمودند:هفت ایه در قران است ان ها را این گونه بر خود بخوان و بدم،اول از پیش رو،دوم از پشت سر،سوم بالای سر،چهارم به سوی پایین،پنجم به طرف راست،ششم به طرف چپ و هفتم بر تمام اعضا.یا علی!هر كس این هفت ایه را بخواند یا با خود دارد حق تعالی هفتادهزار بدی را از نامه ی عمل او دور كند و هفتادهزار حسنه در نامه ی عمل او بنویسد و هفتادهزار قصر در بهشت برایش بنانماید و هفتادهزار حور و قصور و غلمان به او كرامت فرماید و هفتادهزار حله از حریر و دیبای بهشتی به او بپوشاند چنان كه صفت ان ها را حق داند و دیگری نداند.یا علی!هر كس این هفت ایه را بخواند و با خود دارد خداوند در روز قیامت دارنده ی او را به حرمت این هفت ایه ببخشد اگر چه مستجوب كیفر باشد.و باز فرمودند:یا علی!هر كه ان ها را بخواند و به خود بدمد اگر نزد امراء و حكام رود البته عزیز و مكرم باشد اگر چه بر او خشم گرفته باشد،نرم گرداند.و ان هفت ایه این ها هستند:(سوره توبه،ایه51)(سوره انعام،ایه17)(سوره هود،ایه56)(سوره هود،ایه6)(سوره عنكبوت،ایه60)(سوره فاطر،ایه2)(سوره الزمر،ایه38)چهار ایه جهت نصرت و هیبت پیدا كردن هر كس همراه داشته باشد این چهار ایه را نصرت یابد در نزد حاكمان و با هیبت باشد.این چهار ایه این ها هستند:(سوره بقره،ایه246)(سوره ال عمران،ایه181)(سوره نساء،ایه77)(سوره مائده،ایه27)ایه برای این كه دچار فراموشی نشوید (سوره بقره،ایه286)ایه جهت فرزند پسر ایه الكرسی را بخوانید و بر انار شیرین بدمید و پیش از چهار ماهگی به حامله بدهید.ایه جهت نجات از سختی ها ایه الكرسی را 12 مرتبه بخوانید.ایه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد رسول خدا(ص)فرمودند:كسی كه(ایه10سوره ال عمران) را نوشته و در قفلی كه بر در خانه زده است بیاویزد ان خانه از دزد و غرق و از خرابی و از غیر این ها محفوظ خواهد ماند.ایه جهت عزیز و محترم شدن ایه الكرسی را بنویسید و بر بازوی خود ببندید،به هر جا روید عزیز و محترم هستید.ایه جهت برامدن هر حاجت اگر 3 بار ایه الكرسی را بر اب بخوانید و روی خود را با ان بشویید و دو ركعت نماز بگذارید و در ركعت اول 1 مرتبه حمد و در ركعت دوم 1 مرتبه ایه الكرسی را بخوانید،هر مرادی كه داشته باشید براورده میشود./انشاءالله/ایه جهت برامدن حوائج و پیروزی هر كس در روز چهارشنبه(ایه22سوره حشر)را70بار بخواند،بر اهالی علم و قلم فائق اید و فتوحات از برای او دست دهد و حوائج او براورده شود و غنی و مكرم گردد./انشاءالله/ایه جهت بستن زبان دشمن (سوره یس،ایه65)را بخوانید و بر او بدمید.ایه جهت اشتی نمودن جهت اشتی كردن(ایه115سوره انعام)را 3مرتبه بخوانید و بر روی ان كس بدمید،ابته اشتی كند و عذرخواهی مجرب است.ایاتی جهت فروش متاع هرگاه متاعی به فروش نرود ایات زیر را بر روی كاغذ نوشته و در ان نهد،از غیب مشتری می رسد./انشاءالله/ایه جهت دفع حمله سگ حضرت رضا(ع)فرمودند:چون سگ بر تو حمله كرد فریا كرد،(ایه33سوره الرحمن) را بخوان.ایه جهت ایمن شدن از همه افات و امراض (ایات1تا4سوره انعام)را هر صبح و شب7 بار بخوانید و هر نوبت دست بر بدن بمالید،از جمیع افات و امراض ایمن گردید.ایه برای دفع كرم و ملخ از باغات ایه الكرسی را نوشته و بر چهار گوشه ی باغ فرو ببرید.مفید است.ایه ای كه اگر همراهتان باشد از دردها صحت می یابید هر كس(ایه محمد رسول الله را تا اخر انا فتحنا)در شب چهار دهم ماه مبارك رمضان بر پارچه سفیدی نوشته و ان را خوشبو نمایید و هر كس ان را با خود دارد از هر درد و مرضی صحت یابد.ایه برای صحت (ایه28سوره الاسراء) را بخوانید.ایه برای شفا یافتن بیمار (ایات 131تا132سوره طه)را بنویسید و بر بیمار اویزان كنید.ایه به جهت دفع درد ساق پا حضرت صادق(ع)فرمودند:این ابیه را 7مرتبه بر ان موضع بخوانید:(سوره كهف،ایه26)ایه به جهت بر طرف شدن درد پاامام حسین(ع)فرمودند:دست بر ان موضع گذاشته و(ایه67سوره الزمر) را بخوانید.  ?خواص اسماءالحسنه 1385/12/27 اگر می خواهید حاجتتان روا شود گویند هر كه 21مرتبه(یا ذالجلال و الاكرام)را بگوید و حاجت بخواهد روا شود./انشاءالله/جهت توانگر شدن گویند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد یا فضای گشاده زیر اسمان رفته و دست و رو به طرف اسمان كند و100مرتبه بگوید(یا وهاب)البته توانگری یابد.جهت هر مرضی سخت در جواهرالقران از امام رضا(ع) منقول است هر كه را مرضی سخت باشد هر روز 1001مرتبه بگوید(یا واجد)از ان مرض خلاص گردد.به جهت دفع دشمن گویند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه یا یك هفته هر روز 146مرتبه بگویید(حسبی الله)البته دفع گردد.به جهت نجات از سختی ها به جهت خلاص شدن از شدائد خواندن(یا رئوف یا رحیم)از جمله مجربات است.به جهت اشتی دادن بین زن و شوهر به جهت ناسازگاری بین زن و شوهر 1001مرتبه اسم مبارك(یا ودود)را بخوانید اختلاف رفع خواهد شد./اشاءالله/به جهت زیاد شدن محصول در خاصیت اسم(حلیم)گفته اند كه در وقت اب دادن به درخت و كشت،این اسم را بر كاغذی نوشته و با اب بشویید.ان اب بر هر زمینی كه رسد محصول ان زیاد شود و از افات سالم ماند./انشاءالله/به جهت فراخی روزی هر كس در هر گوشه از خانه خود 100مرتبه(یل رزاق)را گوید روزی اهل ان خانه وسعت یابد.قبل از هر دعا بگویید رسول خدا(ص)فرمودند:برای خدا هشت اسم است كه در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده است و هر كس این اسم ها را قبل از دعا بگوید دعایش مستجاب گردد.(یا فرد)(یا دائم)(یا حی)(یا وتر)(یا احد)(یا قوی)(یا قدیم)(یا قادر)به جهت صفای قلب بعد از نماز صبح به جهت صفای قلب كلمه(یا نور)را267مرتبه بگویید.به جهت هر مشكلی كه دارید از حضرت علی (ع) منقول است:هر گاه مشكلی برای من پیش امد این كلمات را بر3پاره كاغذ می نوشتم و در اب روان می انداختم.ان مشكل حل میشد.این كلمات این ها هستند:(هو الحافظ و الكافی وحد).اگر می خواهید از دشمن به شما صدمه نرسد در مقابل خصم 21مرتبه بخوانید(الجبار)از خصم به شما صدمه ای نرسد.جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه گوین اگر كسی اسم(الرقیب)را بر در سرائی بنویسد اهل ان سرا از معاصی محفوظ مانند./انشاءالله/به جهت زیادی نعمت بعد از نماز صبح به جهت زیادی نعمت كلمه(یا منعم) را211مرتبه بگویید.هر كسی بخواهد مظلومی را از ظالمی برهاند از حضرت رضا(ع)منقول است:هر كه بخواهد مظلومی را از دست ظالمی برهاند در برابر او بایتد و10مرتبه بگوید(یا رئوف) ان ظالم شفاعت او را قبول كند.به جهت بر امدن هر حاجت هر كه تا 3شب یك در میان یعنی از 6شب،3شب خوانذه شود در ثلث اخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شب1424مرتبه بگوید(یا باسط)حاجتش روا شود،خصوصا به جهت معیشت و گویند بسیار مجرب است.قدرت ذكر(یاالله) حضرت علی (ع)فرمودند:كسی كه بخواند 100ایه از قران را از هر جای ان و بعد از ان 7مرتبه بگوید(یا الله)پس اگر نفرین كند بر سنگی هر اینه ان سنگ را از جای خود جدا مینماید.به جهت پیدا كردن نیرو هر كه این دو اسم الهی را بنویسد و با خود دارد و بر خواندنش مداومت نماید قوت و نیروی او زیاد شود و اگر بنویسد و بر ران خود ببندد از پیاده رفتن وا نماند.(یا قوی و یا قائم)اگر می خواهید نفستان،مطیع شما گردد امام رضا(ع) فرمودند:هر كه را نفس اماره باشد باید كه وقت خواب دست بر سینه نهد و100مرتبه بگوید(یا ممیت)تا خوابش ببرد حق تعالی نفس او را مطیع او گرداند. برای حج رفتنحضرت صادق(ع)فرمودند:هر كه1000مرتبه در یك مجلس(ماشاءالله)بگوید در همان سال به او حج روزی گردد،اگر در همان سال نشد تاخیر كند خدا در اجل او تا روزی كند حج را بر او.  
يکشنبه 11/5/1388 - 21:25
پسندیدم 0
UserName