دعای چشم زخم و نظر تنگی
توسط : hossein201
à     دعای چشم زخم و نظر تنگیà         کاتب: درویش    موضوع :اداب نوشتن دعا ،حل مشکل با دعا ،دعا ،à        چشم زخم : بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ابراهیم خلیل الله وموسی کلیم الله وعیسی روح الله و محمد صلی الله علیه و اله حبیب الله و رسول الله لو انزلنا هذا القران علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیة الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون

یا فتاح یا رضوان وعسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودة و الله قدیر والله غفور رحیم

دعای دیگر :

بسم الله وبالله و من الله و الی الله و فی سبیل الله اللهم الیک اسلمت نفسی والیک وجهت وجهی والیک فوضت امری فاحفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و ادفع عنی بحولک و قوتک فانه لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

دعای دیگر:

اعوذ بعزة الله واعوذ بقوة الله واعوذ بقدرة الله واعوذ بنور الله واعوذ بعظمة الله واعوذ ببهاء الله واعوذ بجمع الله و اعوذ بکل الله و اعوذ بعغو الله واعوذ بغفران الله واعوذ برسول الله واعوذ بالائمه علیها سلام علی ما نشاء من شر ما تجد اللهم رب المطیعین

-------------------------------------------

این دعا همراه شما باشد شما را از چشم زخم حفظ می کند اگر خوشگل و خوش تیپید اگر کار و کاسبی عالیه اگر به شهرت رسیده اید اگر اموال بسیار دارید اگر خانه و ماشین شیک دارید اگر محبوبیت دارید  اگر همه چی بر وفق مراد است ، از چشم زخم تنگ نظران غافل نشوید
در روایت است که چشم زخم ، جوان را در گور می کند و شتر را در دیگ

هر روز هنگام حتما صدقه دهید و اسپند برای خود و خانواده دود کنید و باور کنید که چشم ، حقیقت دارد ، قال رسول الله ص: العین حق ( چشم حقیقت دارد )

و در برخورد با دیگران اگر میدانید که به چشم می آیید این کلمات را در دل بگویید

ماشا الله لا حول و لا قوة الا بالله  à              ادعیه جهت گشایش بخت ، ایجاد محبت و افزایش روزیà         کاتب: درویش    موضوع :گشایش بخت ،حل مشکل با دعا ،علوم غریبه ،دعا ،à         این جملات را بنویسد و بر گوشه مقنعه دختر آویزان کنند و چون بخوابد شب زیر سرش گذارد « بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و بالله و من عند الله و الیه ترجعون هو الذی خلقکم من نفس واحده... منها و طراً ک88د8111 اول 22م م م باسم فلان (نام دختر را بنویسند)


این آیه را با گلاب و زعفران بنویسند و بر بازوی دختر ببندند « یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون»

در بحر الغرائب آمده است که هر که سوره مریم را با زعفران و گلاب بنویسد و بعد بشوید و آب آنرا بر سر دختر بریزند بخت او باز می شود و شوهر می یابد.
 

ار کتاب سر المستتر آمده این جملات را از داخل پیراهن بنویسند و دختر لباس را بر تن کند بسیار موثر و مجرب است « بسم الله الرحمن الرحیم یا تمخیثا یا تمشیثا یا مرشیطیثا یا مشطیئا 288 م 111 11 88 ح ح»


اگر بخواهی زنی را به عقد خود درآوری یک عدد مغر بادام شیرین را بدست آورد و سوره یس را بر آن بخواند و بعد از این مغز بادام را داخل ابریشم سبز پیچیده از شاخه میوه دار که میوه اش شیرین باشد آویزان کند و در پای درخت بی خوش بسوزاند (عود روشن کند) مرادش حاصل شود.
 
ادعیه ایجاد محبت

به جهت محبت بین زن و شوهر سوره مبارکه مزمل را سه مرتبه به شربتی بخوانند و به آنان دهند تا بخورند بین آنها محبت ایجاد شود.
ادعیه ایجاد محبت

بر شش دانه مویز آیة الکرسی را بخواند و به آنکسیکه دوستش دارد بدهد تا بخورد فوق العاده موثر است.
 
ادعیه ایجاد محبت

این آیه را 7 مرتبه بر یک سیب سرخ بخوانند و به شخص مورد علاقه بدهند تا بخورد « و لقد جعلنا فی السماء بروجاً و زیناها للناظرین و حفظنا من کل شیطان رجیم»
 
ادعیه ایجاد محبت

هر کس سوره زخرف را با گلاب و زعفران بنویسد و آب آنرا به زنی که با شوهر خود بد رفتاری میکند بخوراند آن زن مطیع و آرام می شود.
 
از ادعیه ایجاد محبت

این آیه را 70 مرتبه بر کاسه آبی بخوانند و به گوشه های محل کسب و جلوی منزل مسکونی خود بپاشد « یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان»
 
ادعیه باطل کردن سحر و جادو

از خواص اسم قائم و واحد آنستکه اگر ایندو را بطریق امتزاج بر کف مسحور نویسند سحر باطل می گردد و امتزاج آن اینچنین است «ق و اای ح م د»
 
ادعیه باطل کردن سحر و جادو

اگر خواهی زن بگیری این نوشته را بر بازوی خود نگه دار « قل ان الفضل بید الله یوتیه من یشاء و الله واسع علیم بختص برحمته من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»
 
ادعیه ایجاد محبت

هرگاه در ساعت اول روز 308 مرتبه بگوید یا رزاق روزی او وسیع می گردد.
 
ادعیه جلب رزق و روزی

هر که در میان نماز مغرب و عشاء 1060 مرتبه بگوید یا غنی صاحب ثروت خواهد شد.
ادعیه جلب رزق و روزی

جهت تنگی روزی و رفع فقر 40 روز روزی یکمرتبه سوره مبارکه مزمل را بخواند.
 
ادعیه جلب رزق و روزی

بعد از نماز صبح به جهت زیادی نعمت باید به عدد ابجد 211 مرتبه بگوید یا منعم.
ادعیه جلب رزق و روزی

اگر آیة الکرسی 7 مرتبه بر 7 عضو بدن خوانده شود آن اعضاء آسیبی نمیبینند.
 
فضائل آیة الکرسی à              طبایع و طبع هاà         کاتب: درویش    موضوع :اداب نوشتن دعا ،حل مشکل با دعا ،دعا ،علوم غریبه ،à        خواص طبع ها:à        1-طبع های آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارند و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می  کنند.
2-طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت و با احترام به دیگران زندگی می کند .
3-طبع بادی همیشه مغرور و تند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام میدهد و بسیار زیرک و کینه ای می باشد.
4-طبع آبی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد از دست و زبان خود به عذاب می افتد.
 << خادمین شب >>
هرگاه خواستی عملی را در شب انجام دهی در محبت و یا بغض و یا احضار و غیره ... باید خادمین آن شب را نام ببری و یاد کنی تا در آن عمل موفق و پیروز شوید .
این اسامی خادمین شب است !!!
شنبه : شمعون - کسفیائیل - للطهطیل
یکشنبه : دعوان - روفیائیل - فهطیطل
دوشنبه : خراش - جبرائیل - لخهططیل
سه شنبه : خنصر - سمسمائیل - قهطهیل
چهارشنبه : همعیل - میکائیل - جهطلطیل
پنج هشنبه : شمردل - صرفیائیل - مهطهطیل
جمعه : عنیائیل - نهططیل
در مورد هفته و ساعات :
یک هفته هفت روز می باشد و هر روز متعلق به کوکبی می باشد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که ساعت یک بعد ازظهر میشود شروع می شود .
روز شنبه ساعت اول یک بعدازظهر زحل نحس اکبر می باشد .
روز یکشنبه ساعت اول یک بعدازظهر شمس سعد اکبر می باشد .
روز دوشنبه ساعت اول یک بعدازظهر قمر سعد اصغر می باشد .
روز سه شنبه ساعت اول یک بعدازظهر مریخ نحس اصغر می باشد .
روز چهارشنبه ساعت اول یک بعدازظهر عطارد سعد اصغر می باشد .
روز پنجشنبه ساعت اول یک بعدازظهر مشتری سعد اکبر می باشد .
روز جمعه ساعت ساعت اول یک بعدازظهر زهره سعد اکبر می باشد .
à        << نکته مهم >>à        روز شنبه : کوکب او زحل می باشد و در آن روز باید تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و آوارگی نوشت وملک سفلی او میمون ابانوخ می باشد و حاکم بر ملک علوی او کسفیاییل می باشد و متعلق به برج دلو می باشد و معدن او سرب می باشد و بخور او شمع سفید و میعه سایله و لادن می باشد .à        روز یکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی و رزق و روزی ، رونق بازار ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلی او ابوعبدالله سعید المذهب می باشد و حاکم بر ملک علوی او روفیاییل می باشد و متعلق به برج اسد می باشد و معدن او طلا می باشد و بخور او سندروس می باشد .à        روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای باطل سحر و رزق و روزی نوشت و ملک سفلی او ابی الحارث می باشد و حاکم بر ملک علوی او جبراییل می باشد و به برج سرطان متعلق می باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر می باشد .à        روز سه شنبه : کوکب او مریخ است و در آن روز تعویذات و دعاهای شفای مر یض باید نوشت و یا بغض وآوارگی دشمن نوشت و ملک سفلی او ابی  محرز احمر می باشد و حاکم بر ملوک علوی سمساییل می باشد و متعلق به برج عقرب می باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است .à        روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای زبان بندی ، باید نوشت و ملک سفلی او برقان  و یکنی بابی العجائب می  باشد و حاکم بر ملوک علوی میکاییل می باشد و متعلق به برج جوزا می باشد و معدن او جیوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر می باشد .à        روز پنجشنبه : کوکب او مشتری است و در آن روز تعویذات و دعاهای محبت ، و کارگشای و بخت گشایی و زبان بندی انجام داد و ملک سفلی  او شهمورش و هو قاضی الجن می باشد و حاکم بر ملوک علوی او صرفیاییل می باشد و متعلق به برج قوس می باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور می باشد .à        روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی ، رزق و روزی ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلی او ابیض می باشد و کنیة ابوالحسن زوبعة می باشد و حاکم بر ملک علوی او عنیاییل می باشد و متعلق به برج ثور می شود و معدن او مس است و بخور او مستکی می باشد . à              قمر در عقرب à         کاتب: درویش    موضوع :اداب نوشتن دعا ،حل مشکل با دعا ،علوم غریبه ،دعا ،à       قمر در عقرب à       به اطلاع دوستان  عزیزم برسانم که دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب را باید دانست و بعد شروع به هر عملی کرد چرا که اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار یا عمل شما معکوس جواب میدهد مثلا شما برای آقای علی رضا زاده شرافت دعای محبت نوشته اید در تاریخ هشتم یا نهم ماه در صورتی که طالع آقای علی رضا سرطان می باشد و قمر در عقرب است ، و به جای محبت جدایی نتیجه میدهد . à       امیدوارم دقت کافی در این موارد را داشته باشید. à       هر طالع در هر ماه چند روز قمر در عقرب ومنحوس می باشد ، و در این روزها باید شروی به سفر نکرد ویا عقد و ازداج نکرد و..... à       مگر در بغض و آوارگی برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود . à       این ایام منحوسه هر طالع میباشد. à       حمل : از روز 16 تا نصف روز 18 نحس می باشد . à       ثور : از روز 13تا نصف روز 15نحس می باشد . à       جوزا : از روز 11تا نصف روز 13نحس می باشد . à       سرطان : از روز 8تا نصف روز 10نحس می باشد . à       اسد : از روز  6  تا نصف روز  8  نحس می باشد . à       سنبله : از روز  3 تا نصف روز  5 نحس می باشد . à       میزان : از روز  1  تا نصف روز  3 نحس می باشد . à       عقرب : از روز  28تا نصف روز  30نحس می باشد . à       قوس : از روز  26تا نصف روز  28نحس می باشد . à       جدی : از روز  23تا نصف روز  26نحس می باشد . à       دلو : از روز  21تا نصف روز  23نحس می باشد . à        حوت : از روز  19تا نصف روز  21نحس می باشد  
شنبه 10/5/1388 - 19:44
پسندیدم 4
UserName