در اهمیت دوستی
توسط : meloudi

دوستی با مردم دانا چو زرین کاسه ای است

نشکند، ور بشکند، از نو توان پرداختن

دوستی با مردم نادان سفالین کاسه ای است

بشکند، ور نشکند، باید به دور انداختن

دوشنبه 5/5/1388 - 15:28
پسندیدم 0
UserName