....
توسط : meloudi

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو.در انزوا پاك ماندن,نه سخت است و نه با ارزش

دوشنبه 22/4/1388 - 14:15
پسندیدم 0
UserName